Obavijesti

Cover

Sutrašnja pričaonica (utorak, 19.3.) bit će malo drugačija od uobičajenih. Iako se Međunarodni dan očeva obilježava treću nedjelju u lipnju, odnosno 16. lipnja u slučaju ove godine, brojne zemlje imaju svoje datume prilikom kojih slave očeve i njihovu ulogu u obitelji. U Hrvatskoj je Dan očeva rezerviran za 19. ožujka jer se radi o blagdanu sv. Josipa, Isusovog oca, a isti datum su odabrale Italija, Portugal, Španjolska i Belgija. To je razlog da posebni poziv na ovu pričaonicu uputimo očevima. Jedan od njih, a riječ je o Tinu Kusanoviću, prihvatio je naš prijedlog da zamijeni knjižničarke i da baš on djeci pročita odabranu priču. Odabir je pao na priču "Moj tata" koju je napisala Marijana Križanović, a ilustrirala Željka Mezić. Vidimo se u 17 i 30 h!

Urejanje Vrtov04

U okviru projekta " Zavrtimo krug promjena 3", a u suradnji s udrugom ZMAG, LAG More 249 organizira radionicu "Ekološko vrtlarenje i kompostiranje", a s ciljem upoznavanja osnovnih pravila eko vrtlarenja i dobivanja ideja kako planirati vrt – voditi računa o biljkama, plodoredu i dobrim susjedima među biljkama, štetnicima i korovu u vrtu. Na radionici će se steći potrebna predznanja za uređenje i stavljanje vrta u funkciju. Pozornost će se pridati i kompostiranju kao procesu reciklaže organskog, tj. „bio otpada“, kojim se dobiva ekološki najprihvatljivije organsko gnojivo, a to je kompost koji povećava mikrobiološku aktivnost tla. Radionica počinje u 17 i 30 h. 

images/dibje_zeje.webp

U sklopu projekta "Pijat zeja" Gradska knjižnica Vodice i ove godine organizira edukativnu radionicu prepoznavanja i branja samoniklog bilja u vodičkim poljima. Radionica će se održati u Maloj Mrdakovici u subotu, 16. ožujka, s početkom u 10 sati. Pozivamo zainteresirane da se prijave na broj telefona 022/442-095 ili slanjem mejla na adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. U slučaju lošeg vremena radionica će biti održana u nekom drugom terminu, a o tome ćemo polaznike na vrijeme obavijestiti.

GKV1

 
Na temelju članka 20. stavka 5. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ:2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019. godine i KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2 od 25.07.2020. godine) i članka 2. stavka 1. alineja 3. Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i obavljanja formalno pravnih radnji vezanih za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 21/23), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i obavljanja formalno pravnih radnji vezanih za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vodice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi
 
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
I.Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu za radno mjesto ravnatelj Gradske knjižnice Vodice može pristupiti sljedeći kandidat: 
 
           -Martina Tabula
 
II.Kandidat iz točke 1. treba pristupiti intervjuu u zgradu Gradske uprave Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice, dana 26. siječnja 2024. godine (petak) u 13:00 sati.
 
III.Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
IV.Ovaj Poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice. 
 
 
 
KLASA: 112-03/23-01/16
URBROJ: 2182-4-03/03-24-4
Vodice, 18. siječnja 2024. godine
 
 
 
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marselo Mitrović-Matić, mag. iur.
 
 
 
 
 
Dostaviti:
 
1.Gradska knjižnica Vodice
2.Članovima Povjerenstva (putem e-maila)
 
 
Dan Knjige

KLASA: 406-04/24-01/01

URBROJ: 2182-4-3-01-24-1

Vodice, 08.01.2024.

Na temelju čl. 7 i 46. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022), čl. 20 i 23 Pravilnika o zaštiti reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023), čl. 18 Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02; UrBroj: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od  23.05.2019. i Klasa: 012-03/19-01/03; UrBroj: 2182/04-2-1-01-20-2 od 25.07.2020) Ravnateljica donosi

ODLUKU

o provođenju redovne i primopredajne revizije knjižničnoga fonda

I.

Revizija knjižnične građe bit će provedena u razdoblju od 01.veljače do 29. veljače 2024.

Za vrijeme provođenja revizije knjižnica će biti zatvorena za korisnike.

II.

Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Blanka Valinčić, predsjednica

2. Ivica Bilan, član

3. Ana Tabula, član

III.

Zadaće Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa su:

- pripremanje knjižnične građe i dokumentacije,

- provođenje postupka revizije,

- utvrđivanje stvarnog stanja knjižnične građe i njezine materijalne vrijednosti,

- utvrđivanje posljedica nastalih uporabom knjižnične građe.

IV.

Povjerenstvo je po obavljenoj reviziji dužno predati, Ravnateljici, Zapisnik o reviziji, Zapisnik o otpisu s popisima knjižnične građe predložene za otpis i njezinom materijalnom vrijednosti te prijedlog o načinu postupanja s otpisanom knjižničnom građom.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dostaviti:

1. Povjerenstvo

2. Pismohrana

3. Grad Vodice

Odluka o provoenju revizije.pdf (gkv.hr)

GKV1

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19 i 114/22), članka 20. stavka 5. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ:2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019. godine i KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2 od 25.07.2020. godine) i članka 2. stavka 1. alineja 1. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 21/23) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice

 

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Vodice na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- ima položen stručni knjižničarski ispit,
- ima najmanje pet godina rada u knjižnici
- odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima

 

Kandidati na natječaj dužni su dostaviti:

- prijavu na natječaj (obvezno sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, adresu, broj telefona ili mobitela, adresu elektroničke pošte, te vlastoručni potpis podnositelja prijave)
- životopis,
- prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- preslik osobne iskaznice
- uvjerenje o položenom stručnom knjižničarskom ispitu ili dokaz o tome da je osoba oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o najmanje 5 godina rada ostvarenom u knjižnici,

Dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.
Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Vodica na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.
Sukladno članku 20. stavku 11. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/moglo-bi-vas-zanimati/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;
Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca;

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice provjerava urednost natječajne dokumentacije, provodi intervju s kandidatima, ocjenjuje kandidate na intervjuu, ocjenjuje predložene četverogodišnje programe rada i dostavlja sve prijave kandidata Gradskom vijeću Grada Vodica na odlučivanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni da se njihovo ime i prezime objavi u pozivu na intervju, te da se cjelokupni natječajni materijal dostavi Gradskom vijeću Grada Vodica.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
Podnositelji čija prijava nije pravodobna, potpuna ili koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno, te neće biti pozvani na intervju.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave budu pravodobne i potpune biti će pozvani na intervju .
Na web-stranici Gradske knjižice Vodice biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja intervjua najmanje 5 dana prije održavanja.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Vodice«, u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/23-01/16
URBROJ: 2182/04-03/03-23-3
U Vodicama, 22. prosinca 2023. godine

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marselo Mitrović-Matić, mag. iur.

 

Dostaviti:
1. Gradska knjižnica Vodice
2. Narodne novine
3. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vodica

Skeniranje0040

Šibenska anesteziologinja Danći Mihovilčević napisala je edukativnu slikovnicu o pripremi djece za operaciju pod nazivom “Nešto ćeš lijepo sanjati”. Dugogodišnje iskustvo pomoglo joj je da kroz sliku i pisanu riječ na najbolji mogući način objasni djeci i njihovim roditeljima što prethodi operativnom zahvatu, a sve sa ciljem da i jedni i drugi tu situaciju prožive sa što manje stresa. U petak će dr. Mihovilčević slikovnicu predstaviti u Gradskoj knjižnici Vodice. Doktorica će rado odgovoriti i na svako postavljeno pitanje vezano uz ovu temu. Na predstavljanje su pozvani roditelji i djeca (ponajprije ona od 4 do 10 godina). Početak je u 18 sati.

Eluiz Baner

Predstavljanje zbirke pjesama mlade Vodičanke Eluiz Srdarev održat će se u Gradskoj knjižnici Vodice u srijedu (10. svibnja) u 19 sati. Eluiz će u predstavljanju njene zbirke pomoći ravnateljica Knjižnice Sanja Radin-Mačukat. Njih dvije će čitati Eluizine pjesme, a pri tome će ih na gitari pratiti maestro Damir Fržop. Baš tog dana bit će točno deset godina da Gradska knjižnica Vodice djeluje na sadašnjoj lokaciji.

GKV1

KLASA: 112-10/23-01/02

URBROJ: 2182-4-3-01-23-5

Vodice, 18.04.2023.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), ravnateljica Gradske knjižnice Vodice,

objavljuje

 

 

OBAVIJEST

o ishodu natječajnog postupka

 

 

Po raspisanom Javnom natječaju za prijam u Gradsku knjižnicu Vodice na radno mjesto financijsko-računovodstvenog referenta (izvršitelj, m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno odnosno 40 sati mjesečno (KLASA: 112-10/23-01/02; URBROJ: 2182-4-3-01-23-1, od 31.03.2023. godine), a koji je Javni natječaj objavljen 31. 03.2023. na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vodice te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje doneseno je Rješenje o prijmu u radni odnos na radno mjesto na neodređeno nepuno radno vrijeme, prima se A.B. (r. 1992.g.)

 

 

  

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

202302280812340.2023

Bliži se ovogodišnja Noć knjige, nacionalna manifestacija koja promiče čaroliju i radost čitanja i pisanja knjiga. U središtu zanimanja Noći knjige 2023. bit će umjetna inteligencija pa će jedan od događaja u Gradskoj knjižnici Vodice, a radi se o predavanju našeg volontera Tonča Juričev-Grgina, biti baš na tu temu.

Niz događanja uvrštenih u ovogodišnju Noć knjige započeli smo otvorenjem izložbe tišnjanskog likovnog umjetnika Borisa Obratova.

U srijedu će nas posjetiti sva četiri odjeljenja drugih razreda vodičke osnovne škole kako bismo zajedno održali sat lektire na kojem će knjižničarka Blanka Valinčić djeci pročitati “Pismo iz Zelengrada”, a nakon toga i kroz (kvizaška) pitanja provjeriti što su naši mali drugaši zapamtili.

U subotu u jutarnjim satima na Odjelu za mlade održat će se radionica 3-D printanja. Voditelj radionice bit će srednjoškolac Jakov Minčić.

U sklopu Noći knjige snimit ćemo ovih dana i kratki film posvećen vodičkom pjesniku Ivi Čači. U filmu će sudjelovati Lorena i Marko Stipaničev te pjesnikov nećak Branko Juričev-Martinčev, a tehničku pomoć u snimanju filma pružit će nam Petar Grgurev.

GKV1

KLASA: 112-10/23-01/02
URBROJ: 2182-4-3-23-2
Vodice, 12.04.2023.
Na temelju članka 18, stavak 1., alineja 10. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02; URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019.) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.), članka 12. Pravilnika o radu (Klasa: 012-04/19-01/01; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-19-1, od 10.09.2019.), članka 1. Odluke o izmjeni Pravilnika o radu (Klasa: 007-01/23-01/01; UrBroj: 2182-4-3-01-23-1, od 22.03.2023) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent, dana 12.04.2023. objavljuje

 

Poziv
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

I.Povjerenstvo je utvrdilo da provjeri znanja i sposobnosti na radno mjesto financijsko- računovodstvenog djelatnika može pristupiti sljedeći kandidat:

Ana Bareša

II.Kandidat pozvan na provjeru znanja i sposobnosti (naveden pod točkom I.) treba pristupiti provjeri u Gradskoj knjižnici Vodice (Obala Vladimira Nazora 4), dana 14.04.2023.g. u (petak) u 11:00 sati.

III.Na provjeru je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadne provjere, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Javni natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na provjeri bude remetio mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti prethodno upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Provjera će trajati 30 minuta.

IV.Ovaj Poziv objavljuje se na web stranci Gradske knjižnice Vodice.

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Hrvoje Perica, dipl.oec.

 

Dostaviti:
1.Web stranica Gradske knjižnice Vodice
2.Članovima Povjerenstva (x3)
3.Arhiva

GKV1

Klasa: 112-10/23-01/02

UrBROJ: 2182-4-3-01-23-1

Vodice, 31.03.2023.

 

Na temelju članka 18, stavak 1., alineja 10. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02; URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019.) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.), članka 12. Pravilnika o radu (Klasa: 012-04/19-01/01; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-19-1, od 10.09.2019.), članka 1. Odluke o izmjeni Pravilnika o radu (Klasa: 007-01/23-01/01; UrBroj: 2182-4-3-01-23-1, od 22.03.2023) i objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za radno mjesto

1. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT (1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno puno radno vrijeme na 40 sati mjesečno odnosno 10 sati tjedno)

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- - srednja stručna sprema (SSS) ekonomskog smjera

- poznavanje rada na računalu (Word, Exel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access)

- jedna godina radnog iskustva

- položen vozački ispit za kategoriju „B“

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- preslika osobne iskaznice

- preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završnom ispitu)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)

- preslika elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za osobe koje su podnijele pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će provedeno testiranje u obliku pisanog testiranja i intervjua, a o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

 

Kandidat/inja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu za dostavu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice , s naznakom „Prijava za Javni natječaj“.

 

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog pojašnjenja.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01
URBROJ: 2182-4-3-01-23-5
Vodice, 29.03.2023.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22) Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice objavljuje

 

 

O B A V I J E S T
o ishodu natječajnog postupka

 

 

 

Po raspisanom Javnom natječaju za prijam u Gradsku knjižnicu na radno mjesto knjižničar/pripravnik (1 izvršitelj, m/ž) na određeno puno radno vrijeme, a koji Javni natječaj je 13. veljače 2023. godine objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Gradske knjižnice te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, dana. 29. ožujka 2023. doneseno je Rješenje o prijmu (KLASA: 132-02/23-01/01; URBROJ: 2182-4-3-01-23-4 od 29.03.2023.) kojim se u radni odnos na određeno vrijeme prima Biljana Mihaela Đekić, magistra informacijskih znanosti (VSS) iz Šibenika.

 

 

 

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01
UR.BROJ: 2182-4-3-23-2
Vodice, 22.03.2023.

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

 

Na temelju Javnog natječaja za radno mjesto knjižničara/ka – pripravnik/ca na određeno puno radno vrijeme KLASA: 132-02/23-01/01, UR.BROJ: 2182-4-3-01-23-1 od 13. veljače 2023. godine, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 22. ožujka 2023. godine objavljuje Poziv na razgovor (intervju), koji će se održati u prostorijama Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, dana:

29. ožujka 2023. godine, s početkom u 09,30 sati.

 

Na temelju pristiglih prijava na Javni natječaj za radno mjesto knjižničara/ka – pripravnik/ca na određeno puno radno vrijeme, utvrđen je popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

Biljana Mihaela Đekić
Sunčana Jelovčić
Ana Jurić

 

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odabrano od strane Ravnateljice Gradske knjižnice Vodice.

Smatra se da je kandidat, ukoliko ne pristupi razgovoru (intervjuu), povukao prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave u svrhu utvrđivanja identiteta te ukoliko kandidat ne može dokazati identitet, ne može pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.
Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10 te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, a dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Gradskoj knjižnici odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

 

Rang lista

Nakon provedenog razgovora (intervjua) kandidata Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

Na temelju rang liste i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice donosi Odluku o izboru kandidata.

 

Odluka o izboru kandidata po Javnom natječaju objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice. Ista će se dostaviti kandidatima pismenim putem.

Protiv Odluke o izboru po Javnom natječaju nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Stranica 1 od 27

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  19.3%
 • 20 do 50 knjiga
  31.58%
 • 10 do 20 knjiga
  17.54%
 • 1 do 10 knjiga
  22.81%
 • ne čitam
  8.77%

Foto

Video

Facebook