Obavijesti

Eluiz Baner

Predstavljanje zbirke pjesama mlade Vodičanke Eluiz Srdarev održat će se u Gradskoj knjižnici Vodice u srijedu (10. svibnja) u 19 sati. Eluiz će u predstavljanju njene zbirke pomoći ravnateljica Knjižnice Sanja Radin-Mačukat. Njih dvije će čitati Eluizine pjesme, a pri tome će ih na gitari pratiti maestro Damir Fržop. Baš tog dana bit će točno deset godina da Gradska knjižnica Vodice djeluje na sadašnjoj lokaciji.

GKV1

KLASA: 112-10/23-01/02

URBROJ: 2182-4-3-01-23-5

Vodice, 18.04.2023.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), ravnateljica Gradske knjižnice Vodice,

objavljuje

 

 

OBAVIJEST

o ishodu natječajnog postupka

 

 

Po raspisanom Javnom natječaju za prijam u Gradsku knjižnicu Vodice na radno mjesto financijsko-računovodstvenog referenta (izvršitelj, m/ž) na neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno odnosno 40 sati mjesečno (KLASA: 112-10/23-01/02; URBROJ: 2182-4-3-01-23-1, od 31.03.2023. godine), a koji je Javni natječaj objavljen 31. 03.2023. na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vodice te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje doneseno je Rješenje o prijmu u radni odnos na radno mjesto na neodređeno nepuno radno vrijeme, prima se A.B. (r. 1992.g.)

 

 

  

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

202302280812340.2023

Bliži se ovogodišnja Noć knjige, nacionalna manifestacija koja promiče čaroliju i radost čitanja i pisanja knjiga. U središtu zanimanja Noći knjige 2023. bit će umjetna inteligencija pa će jedan od događaja u Gradskoj knjižnici Vodice, a radi se o predavanju našeg volontera Tonča Juričev-Grgina, biti baš na tu temu.

Niz događanja uvrštenih u ovogodišnju Noć knjige započeli smo otvorenjem izložbe tišnjanskog likovnog umjetnika Borisa Obratova.

U srijedu će nas posjetiti sva četiri odjeljenja drugih razreda vodičke osnovne škole kako bismo zajedno održali sat lektire na kojem će knjižničarka Blanka Valinčić djeci pročitati “Pismo iz Zelengrada”, a nakon toga i kroz (kvizaška) pitanja provjeriti što su naši mali drugaši zapamtili.

U subotu u jutarnjim satima na Odjelu za mlade održat će se radionica 3-D printanja. Voditelj radionice bit će srednjoškolac Jakov Minčić.

U sklopu Noći knjige snimit ćemo ovih dana i kratki film posvećen vodičkom pjesniku Ivi Čači. U filmu će sudjelovati Lorena i Marko Stipaničev te pjesnikov nećak Branko Juričev-Martinčev, a tehničku pomoć u snimanju filma pružit će nam Petar Grgurev.

GKV1

KLASA: 112-10/23-01/02
URBROJ: 2182-4-3-23-2
Vodice, 12.04.2023.
Na temelju članka 18, stavak 1., alineja 10. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02; URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019.) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.), članka 12. Pravilnika o radu (Klasa: 012-04/19-01/01; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-19-1, od 10.09.2019.), članka 1. Odluke o izmjeni Pravilnika o radu (Klasa: 007-01/23-01/01; UrBroj: 2182-4-3-01-23-1, od 22.03.2023) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent, dana 12.04.2023. objavljuje

 

Poziv
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

I.Povjerenstvo je utvrdilo da provjeri znanja i sposobnosti na radno mjesto financijsko- računovodstvenog djelatnika može pristupiti sljedeći kandidat:

Ana Bareša

II.Kandidat pozvan na provjeru znanja i sposobnosti (naveden pod točkom I.) treba pristupiti provjeri u Gradskoj knjižnici Vodice (Obala Vladimira Nazora 4), dana 14.04.2023.g. u (petak) u 11:00 sati.

III.Na provjeru je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadne provjere, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Javni natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na provjeri bude remetio mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti prethodno upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Provjera će trajati 30 minuta.

IV.Ovaj Poziv objavljuje se na web stranci Gradske knjižnice Vodice.

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Hrvoje Perica, dipl.oec.

 

Dostaviti:
1.Web stranica Gradske knjižnice Vodice
2.Članovima Povjerenstva (x3)
3.Arhiva

GKV1

Klasa: 112-10/23-01/02

UrBROJ: 2182-4-3-01-23-1

Vodice, 31.03.2023.

 

Na temelju članka 18, stavak 1., alineja 10. Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/19-01/02; URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1, od 23.05.2019.) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (Klasa: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.), članka 12. Pravilnika o radu (Klasa: 012-04/19-01/01; UrBroj: 2182/04-8-2-1-01-19-1, od 10.09.2019.), članka 1. Odluke o izmjeni Pravilnika o radu (Klasa: 007-01/23-01/01; UrBroj: 2182-4-3-01-23-1, od 22.03.2023) i objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za radno mjesto

1. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT (1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno puno radno vrijeme na 40 sati mjesečno odnosno 10 sati tjedno)

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- - srednja stručna sprema (SSS) ekonomskog smjera

- poznavanje rada na računalu (Word, Exel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access)

- jedna godina radnog iskustva

- položen vozački ispit za kategoriju „B“

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- preslika osobne iskaznice

- preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završnom ispitu)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)

- preslika elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za osobe koje su podnijele pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će provedeno testiranje u obliku pisanog testiranja i intervjua, a o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

 

Kandidat/inja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu za dostavu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice , s naznakom „Prijava za Javni natječaj“.

 

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog pojašnjenja.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01
URBROJ: 2182-4-3-01-23-5
Vodice, 29.03.2023.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22) Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice objavljuje

 

 

O B A V I J E S T
o ishodu natječajnog postupka

 

 

 

Po raspisanom Javnom natječaju za prijam u Gradsku knjižnicu na radno mjesto knjižničar/pripravnik (1 izvršitelj, m/ž) na određeno puno radno vrijeme, a koji Javni natječaj je 13. veljače 2023. godine objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Gradske knjižnice te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, dana. 29. ožujka 2023. doneseno je Rješenje o prijmu (KLASA: 132-02/23-01/01; URBROJ: 2182-4-3-01-23-4 od 29.03.2023.) kojim se u radni odnos na određeno vrijeme prima Biljana Mihaela Đekić, magistra informacijskih znanosti (VSS) iz Šibenika.

 

 

 

Ravnateljica
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01
UR.BROJ: 2182-4-3-23-2
Vodice, 22.03.2023.

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

 

Na temelju Javnog natječaja za radno mjesto knjižničara/ka – pripravnik/ca na određeno puno radno vrijeme KLASA: 132-02/23-01/01, UR.BROJ: 2182-4-3-01-23-1 od 13. veljače 2023. godine, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 22. ožujka 2023. godine objavljuje Poziv na razgovor (intervju), koji će se održati u prostorijama Gradske knjižnice Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, dana:

29. ožujka 2023. godine, s početkom u 09,30 sati.

 

Na temelju pristiglih prijava na Javni natječaj za radno mjesto knjižničara/ka – pripravnik/ca na određeno puno radno vrijeme, utvrđen je popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

Biljana Mihaela Đekić
Sunčana Jelovčić
Ana Jurić

 

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja odabrano od strane Ravnateljice Gradske knjižnice Vodice.

Smatra se da je kandidat, ukoliko ne pristupi razgovoru (intervjuu), povukao prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave u svrhu utvrđivanja identiteta te ukoliko kandidat ne može dokazati identitet, ne može pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.
Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10 te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, a dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Gradskoj knjižnici odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

 

Rang lista

Nakon provedenog razgovora (intervjua) kandidata Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

Na temelju rang liste i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Ravnateljica Gradske knjižnice Vodice donosi Odluku o izboru kandidata.

 

Odluka o izboru kandidata po Javnom natječaju objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice Vodice. Ista će se dostaviti kandidatima pismenim putem.

Protiv Odluke o izboru po Javnom natječaju nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Samoniklo

Pozivamo sve zainteresirane na branje “dibjeg zeja” koje će se pod okriljem projekta “Pijat zeja” Gradske knjižnice Vodice održati u  Mrdakovici u subotu, 11. ožujka. Berače će u svijet samoniklog bilja koje raste u vodičkim poljima stručno uvesti Ante Sladoljev-Gujo. Gospodin Sladoljev će za ovu priliku pripremiti i degustaciju dibjeg zeja. Bilo bi dobro da svi koji će doći u Mrdakovicu sa sobom ponesu nožić i vrećicu. Pozivamo ih i da nam se prethodno najave pozivom na broj telefona 022/442-095 ili slanjem mejla na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi na taj način dobili točne upute o lokaciji na kojoj će se sve ovo odvijati. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, predviđeno je da se berači okupe u 13 sati.

Images

ZAJEDNO PROTIV RAKA

 

Teme:

Bolesti dojke: dijagnostika, liječenje i rekonstrukcija

O nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva

Briga o ženskom i muškom zdravlju

 

U svrhu podizanja razine svijesti građana o prevenciji i liječenju karcinoma, s naglaskom na karcinom dojke, Liga protiv raka Šibensko-kninske županije, Lions klub „Luca“ i Gradska knjižnica Vodice organiziraju susret liječnika i članova Lige sa zainteresiranim građanima.  

Kroz opušteno i interaktivno druženje sudionika saznajte odgovore na pitanja o važnosti ranog otkrivanja bolesti, palijaciji, malignoj boli, osobnim iskustvima oboljelih i izliječenih, ali i na sva ona pitanja koja vas osobno najviše zanimaju.

Uz razgovor o značaju nacionalnih programima ranoga otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva, građani će moći dobiti informacije i o drugim vrstama raka.

 

U sklopu druženja, bit će održano predavanje na temu dijagnostike, liječenja i rekonstrukcije dojke.

 

Pozivamo sve zainteresirane da nam se u četvrtak, 16. veljače 2023. pridruže u Gradskoj knjižnici Vodice.

 

Moderator: Danči Mihovilčević, dr. med., predsjednica Lige protiv raka Šibensko-kninske županije 

Gost predavač: Ivica Madžar, dr. med., kirurg u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije

 

Organizatori: Liga protiv raka Šibensko-kninske županije, Lions klub „Luca“ i Gradska knjižnica Vodice

 

Početak: 18:30

GKV1

KLASA: 132-02/23-01/01

URBROJ: 2182-4-3-01-23-1

Vodice, 13.02.2023.

Na temelju članka 18. stavak 1., alineja 10. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02; URBROJ: 2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019.) i Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2, od 25.07.2020.) te  članka 5. stavka 3. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021) ravnateljica objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

1. KNJIŽNIČAR/KA – PRIPRAVNIK/CA (1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme)

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

- Poznavanje rada na računalu

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- Životopis

- Preslika osobne iskaznice

- Preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)

- Preslika elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja Natječaja

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za osobe koje su podnijele pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će provedeno testiranje u obliku pisanog testiranja i intervjua, a o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

 

Kandidat/inja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu za dostavu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice , s naznakom „Prijava za Javni natječaj“.

 

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog pojašnjenja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

IMG 20221207 WA0000 002

Poštovani sugrađani,

Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' provodi projekt 'Oživimo slikovnice' kako bi iskustvo čitanja približili djeci rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Cilj projekta je realizirati bazu adaptiranih slikovnica i 'priča u kutiji' koje su primjerene razvojnim potrebama djece s teškoćama u razvoju.

Što im je za to potrebno?

 1.  slikovnice koje će se dodatno adaptirati u COO Šubićevac kako bi odgovarale potrebama djece s teškoćama u razvoju
 2.  predmeti/igračke kojima će se 'oživjeti' slikovnice:
 • figure ljudi, životinja, pokućstva, posuđa, hrane i slično
 • figure iz Kinder jaja
 • male plišane igračke 

Što su adaptirane slikovnice i 'priče u kutiji'?

 • Adaptirane slikovnice su slikovnice koje su dodatno modificirane kako bi čitanje bilo pristupačno djeci s teškoćama u razvoju.
 • 'Priča u kutiji'  je kolekcija predmeta/igračaka koji odgovaraju predmetima koji se spominju u slikovnici i prate radnju priče.

Svoje donacije možete donijeti u prostorije Gradske knjižnice Vodice.

50271431 10156519302586849 4384577918865506304 N

Povodom 25 godina postojanja Mense u Hrvatskoj i Sudoku natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola, u petak, 9.12., u prostorijama Gradske knjižnice Vodice održat će se Radionica-igraonica s temom: Rješavanje logičkih zadataka i logičkih slagalica. Voditelj radionice je Siniša Hrga, nagrađivani maestro Vodičke glazbe, a namijenjena je učenicima osnovne škole. Radionica traje od 12-14 sati. 

Influencer

Ovogodišnju Animaciju demokracije uvrstili smo u Mjesec hrvatske knjige. Time želimo dati doprinos temi koja stavlja naglasak na potrebu prilagodbe knjižnica potrebama novih generacija i želji da se ukaže na neka obilježja današnjih mladih, a to su: mobitel u ruci, ekološka osviještenost, kao i osamljenost i zabrinutost. Naša Animacija demokracije: kako mijenjamo svijet, upravo i jest naš doprinos odgoju, posebno građanskom, mladih Vodičana.

Nimalo Strašan Krokodil Baner Za Gkv I Fejs

Jedan simpatičan krokodil koji živi uz rijeku Nil samo se htio s nekime igrati. Kad si krokodil, baš i nemaš puno društva jer te se svi boje. Imaš najoštrije zube i najbrže plivaš, ali to se drugima baš i ne sviđa. „Zar zato što sam krokodil nisam lijep, blag i tih?“ razmišljao je tužno taj simpatični krokodil…

Slikovnicu „Nimalo strašan krokodil“, predivnu, toplu i jednostavnu priču o prijateljstvu predstavit će njena autorica Pepa (Marijana Lubina) u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, u petak, 21. listopada u 18 sati na Dječjem odjelu naše knjižnice. Vidimo se!

Stranica 1 od 27

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  18%
 • 20 do 50 knjiga
  32%
 • 10 do 20 knjiga
  20%
 • 1 do 10 knjiga
  22%
 • ne čitam
  8%

Foto

Video

Facebook