Statut Gradske knjižnice Vodice

Na temelju članka 9., članka 23.stavka 3. i članka 24. Zakona o knjižnicama (NN 105/97), članka 53. i članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93), članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104 /2000), članak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/2009) te točke IV Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" 8/95; 18/98; 10/03; 16/10; 5/12) ravnateljica Gradske knjižnice Vodice, dana 04.prosinca, 2012. godine donijela je

 

S T A T U T

Gradske knjižnice Vodice

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom, kao temeljnim općim aktom Gradske knjižnice Vodice u daljnjem tekstu: Knjižnica), utvrđuje se status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat i znak, zastupanje i predstavljanje Knjižnice i unutrašnje ustrojstvo, organi, sredstva za rad i njihovo raspoređivanje, izvješće o poslovanju Knjižnice, javnost rada, suradnja sa sindikatom, opći akti, poslovna tajna, zaštita životnog okoliša, te ostala pitanja značajna za rad Knjižnice.

Članak 2.

Knjižnica je osnovana 19.listopada, 1995.godine Odlukom Općinskog vijeća Općine Vodice (sada Gradsko vijeće Grada Vodice)(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/95).
Knjižnica je javna ustanova i osnovna jedinica knjižnično informacijskog sustava Republike Hrvatske za područje Grada Vodice.
Prava i dužnosti osnivača Knjižnice obnaša Grad Vodice.

 

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT KNJIŽNICE

Članak 3.

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-95/1340-6 MBS:060014798 od 09. srpnja, 1996. godine.
Knjižnica odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.

Grad Vodice odgovara za obveze Knjižnice solidarno i neograničeno.

Članak 4.

Naziv Knjižnice glasi: GRADSKA KNJIŽNICA VODICE.

Članak 5.

Sjedište Knjižnice: 22211 Vodice, Obala Vladimir Nazora 4.

Članak 6.

Djelatnost Gradske knjižnice je:

• nabava knjižnične građe

• stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

• izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala

• sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka

• omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima

• osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija

• poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe informacijskih pomagala i izvora

• vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

• dokumentacijske i informacijske djelatnosti, čitaonica, slušaonica i prostorije za gledanje te javnog arhiva koji pruža usluge javnosti i posebnim korisnicima kao što su studenti, znanstvenici, djelatnici, članovi itd.

• organiziranje izložbi

• organiziranje kulturnih susreta i priredbi

• izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti – uključuje djelatnosti izdavanja knjiga, novina, magazina i ostalih časopisa, imenika i popisa korisničkih adresa i ostalih radova kao što su fotografije, gravure, razglednice, vozni redovi, formulari, posteri te reprodukcije umjetničkih djela.

Članak 7.

Knjižnica ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm s tekstom uokolo: GRADSKA KNJIŽNICA VODICE, a u sredini ima otisnutu otvorenu knjigu.

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

Članak 8.

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten u ime Knjižnice zaključivati ugovore i obavljati druge poslove u svezi s radom i poslovanjem u zemlji i inozemstvu, te zastupati Knjižnicu pred sudovima i drugim organima.

Članak 9.

Ravnatelj može, u sklopu svojih ovlasti, dati drugoj osobi pismenu punomoć za sklapanje određenih ugovora i poduzimanja drugih pravnih radnji, kao i za zastupanje pred sudovima i drugim organima.
Punomoćnik može zastupati Knjižnicu samo u granicama ovlasti i punomoći.

Članak 10.

Knjižnicu potpisuje ravnatelj, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima kojeg opunomoći ravnatelj.

 

IV. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO KNJIŽNICE

Članak 11.

Unutrašnje ustrojstvo i način rada Knjižnice utvrđuje se ovim Statutom i općim aktima koje donosi ravnatelj.

Članak 12.

Unutrašnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenja programa rada.

 

V. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE KNJIŽNICOM

Članak 13.

Knjižnicom upravlja i rukovodi ravnatelj.

U upravljanju i rukovođenju Knjižnicom ravnatelj:

- donosi statut,

- donosi program rada i mjere za njegovo izvršenje,

- donosi financijski plan i zaključni obračun,

- odlučuje o raspodjeli dobiti,

- podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice i ostvarenju njezina programa Gradskom vijeću Grada Vodice, Regionalnoj i Republičkoj matičnoj službi,

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika uključujući i donošenje konačnih odluka,

- odlučuje o raspoređivanju djelatnika, te o drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa ukoliko zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno,

- daje naloge i upute za rad pojedinim djelatnicima ili grupama djelatnika za obavljanje određenih poslova,

- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti, a sukladno zakonskim ovlastima,

- odgovara za financijsko poslovanje,

- donosi i druge opće akte,

- odlučuje o korištenju sredstava,

- odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati,

- razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarenjem prava djelatnika i njihovog materijalnog položaja,

- odlučuje i o drugim pitanjima o kojima odlučuje organ upravljanja, a u skladu sa zakonom i općim aktima Knjižnice.

Članak 14.

U obavljanju svoje poslovodne funkcije ravnatelj rukovodi Knjižnicom, predstavlja i zastupa, organizira i provodi poslovnu i stručnu politiku, odgovara za zakonitost rada, te obavlja i druge poslovodne funkcije u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Ravnatelj ne može bez pismene suglasnosti Gradonačelnice Grada Vodice otuđiti, opteretiti ili steći nekretnine i drugu imovinu u vlasništvu Knjižnice čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna.

Članak 16.

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na temelju javnog natječaja.

Članak 17.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice objavljuje se u javnim glasilima.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a kandidati se izvještavaju o izboru u zakonskom roku.

Članak 18.

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vodice, a na prijedlog Gradonačelnice, koja raspisuje natječaj odnosno provodi natječajni postupak za izbor i imenovanje ravnatelja.
Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.

Članak 19.

Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, na vrijeme od najduže godinu dana.

 

VI. PROGRAMIRANJE RADA I PLANIRANJE RAZVITKA KNJIŽNICE

Članak 20.

Godišnji program rada donosi ravnatelj uz suglasnost Gradskog vijeća.
Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

Članak 21.

Plan razvitka Knjižnice donosi ravnatelj kao godišnji i višegodišnji.
Plan razvitka obuhvaća program rada, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća i sredstava zajedničke potrošnje, plan raspodjele dobiti, plan investicija i druge planove.

Članak 22.

Kada se analizom izvršenja plana razvitka, odnosno programa rada utvrdi da se programi ne mogu realizirati, ravnatelj donosi odluku o izmjenama plana odnosno programa, te rebalansa financijskog plana.
Izmjena plana i programa priopćava se Gradskom vijeću Grada Vodice.

 

VII. SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE I NJIHOVO RASPOREĐIVANJE

Članak 23.

Sredstva Knjižnice su stvari, prava i novac.
Sredstvima se upravlja na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima.

Članak 24.

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad utvrđuju se zakonom, općim aktima i ugovorima.

Članak 25.

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Vodice, iz vlastitih prihoda, zaklada, sponzorstva, darova i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 26.

Ravnatelj odlučuje o raspodjeli i raspoređivanju sredstava, te utvrđuje kriterije za njihovo raspoređivanje.

Članak 27.

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim temeljem zakona.
Financijsko poslovanje obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva, evidenciju o financijskom poslovanju i sredstvima knjižnice, te o sastavljanju periodičnog i zaključnog godišnjeg obračuna.

Članak 28.

Knjižnica posluje preko žiro računa.

Sredstva se koriste samo za namjene iz djelatnosti knjižnice utvrđene zakonom, drugim aktima donesenim na temelju zakona i programa rada.
Sredstva iz proračuna Grada Vodice mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Članak 29.

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi, a mora biti usklađena sa gradskim i republičkim proračunom.
Ako ne postoje uvjeti da se donese financijski plan u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se privremeni financijski plan najdulje za tri mjeseca poslovanja.
Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi ravnatelj.

Članak 30.

Upravljanje novčanog prometa, plaćanje i održavanje solventnosti, provodi se i osigurava u skladu s propisima i općim aktom.

Članak 31.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj.

Članak 32.

Knjižnica je dužna po isteku godine donositi zaključni račun na temelju kojeg ravnatelj podnosi izvješće o poslovanju Gradskom vijeću Grada Vodice.

Članak 33.

Za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava i naloga za isplatu, te za zakonitost i ispravnost poslovnih promjena odgovorna je, pored ravnatelja, i osoba koja neposredno obavlja poslove radnog mjesta rukovoditelja knjigovodstva ili knjigovođe.

Članak 34.

Dobit koju Knjižnica ostvari svojim djelovanjem uporabiti će se za promicanje i obavljanje djelatnosti Knjižnice.

Članak 35.

Zaposlenici ostvaruju prava na plaću i sredstva za neposrednu zajedničku potrošnju u skladu s propisima i općim aktima Knjižnice.
Zaposlenici imaju pravo na plaću i na minimalnu plaću u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i općim aktom.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 36.

Rad knjižnice je javan. Knjižnica je dužna pravovremeno i istinito izvještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 37.

Javnost djelovanja ostvaruje se putem objavljivanja napisa o radu Knjižnice u tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja i na druge odgovarajuće načine. Obavještavati javnost o poslovanju i razvitku Knjižnice putem tiska, radija i televizije, mogu samo ravnatelj i od njega ovlaštene osobe.

Članak 38.

Na zahtjev nadležnih organa i tijela, ravnatelj je dužan dostaviti podatke o radu i poslovanju Knjižnice.

IX. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 39.

Knjižnica je dužna omogućiti sindikatu sudjelovanje u postupku uređivanja prava, obveza i odgovornosti zaposlenika, najmanje u opsegu određenom zakonom i kolektivnim ugovorom.

X. OPĆI AKTI

Članak 40.

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti Knjižnice. Statut je temeljni opći akt Knjižnice. Svi ostali akti moraju biti u skladu sa Statutom.

Članak 41.

Opći akti Knjižnice su naročito:

1. Statut,

2. Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada,

3. Pravilnik o plaćama,

4. Pravilnik o radu,

5. Pravilnik o zaštiti od požara,

6. Pravilnik o poslovnoj tajni i

7. Pravilnik o arhivskoj građi i drugi opći akti u skladu s propisima.

Članak 42.

Statut i druge opće akte donosi ravnatelj. Prije donošenja Statuta ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Gradskog vijeća Grada Vodice.

Članak 43.

Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja. Izmjene i dopune općih akata provode se po postupku za donošenje općih akata.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 44.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju, ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Članak 45.

Poslovnom tajnom smatraju se:

- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,

- podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Knjižnici,

- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

- dokumenti koji se odnose na narodnu obranu, plan fizičko-tehničkog

osiguranja fundusa, objekata i imovine Knjižnice,

- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo

protivno interesima Knjižnice, njezina osnivača, te državnih organa i tijela.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim osobama može priopćavati samo ravnatelj.

Što je poslovna tajna, utvrđuje se posebnim općim aktom. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

XII. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNOG OKOLIŠA

Članak 46.

Zaposlenici Knjižnice i ovlaštena tijela dužni su organizirati obavljanje djelatnosti na način koji osigurava sigurnost na radu, kao i provoditi potrebite mjere zaštite na radu i zaštite životnog okoliša.

Zaposlenici u Knjižnici mogu odbiti izvršenje zadaća kojima se nanosi šteta radnog i životnog okoliša.

Nepoduzimanje mjera zaštite radnog odnosno životnog okoliša, jest teža povreda radne obveze.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ravnatelj Knjižnice dužan je donijeti potrebne opće akte u roku od godine dana od dana donošenja ovog Statuta.

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Vodice, nakon dobivanja suglasnosti iz članka 42. ovog Statuta.

Ravnateljica:

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Br.: 205-1/2012.
Vodice, 04.12.2012.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  20%
 • 20 do 50 knjiga
  30%
 • 10 do 20 knjiga
  17.5%
 • 1 do 10 knjiga
  22.5%
 • ne čitam
  10%

Foto

Video

Facebook