Obavijesti

Na jutrošnjem sastanku Hrvatskog knjižničnog vijeća Šibensko-kninske županije Gradska knjižnica Vodice jednoglasno je predložena kao županijski kandidat za priznanje „Knjižnica godine".

Izuzetno smo ponosni što su naše aktivnosti prepoznate i od strane kolega iz knjižničarske struke i što je naša ustanova kandidat za najbolju hrvatsku knjižnicu u protekloj godini.

Nakon održane dodjele nagrada za kreativni natječaj „Moj grad", radovi su izloženi u Gradskoj knjižnici Vodice. 

Podsjetimo, hotel Punta ove godine slavi 47 godina postojanja te je tim povodom objavio kreativno - likovni natječaj pod nazivom „Moj Grad" za svu djecu iz vrtića, učenike Osnovne škole Vodice i sve građane Vodica.

Na natječaj je pristiglo 96 radova, a žiri je iz svake kategorije odabrao 5 najkreativnijih.

Izložba će biti otvorena do kraja svibnja, a možete je pogledati svakim radnim danom od 8 do 19 i subotom od 8 do 12 sati.

 

Izložba radova natječaja Izložba radova natječaja Izložba radova natječaja Izložba radova natječaja Izložba radova natječaja

Sinoć je u Gradskoj knjižnici Vodice naša sumještanka Miroslava Sladoljev održala predavanje o pametnom gospodarenju otpadom.

U svom predavanju posebnu pažnju posvetila je „0 waste" koncepciji koja i kod nas i u svijetu dobiva sve više zagovornika, a prisutnima je pričala i o mogućnostima smanjivanja biootpada kompostiranjem, kako onim kućnim (spomenimo da je u susjednom Pirovcu tamošnje komunalno poduzeće svim zainteresiranima podijelilo kompostere za kućnu uporabu) tako i onima u kućnom vrtu ili u polju.

Nakon odličnog predavanja gospođe Sladoljev vrlo kvalitetno i argumentirano razgovaralo se o sinoćnjoj, ali i nekim drugim ekološkim temama. U diskusiji su od prisutnih posebno sudjelovali Marjanka Fržop, Marija Lambaša i Ivica Dunat – Loba koji smatra, a sa čime su se svi složili, da je vrlo važno o svemu educirati djecu već u vrtićkoj dobi jer je to najbolji način da ekološka osviještenost zaživi.

Djelatnici Gradske knjižnice Vodice (pogotovo Martina, „ovisnica" o ekološkim temama) i nadalje će organizirati ovakve susrete sa ciljem da bar malo doprinesu očuvanju našeg okoliša, a nastojat će u cijelu priču uključiti i stručnjake i predstavnike vodičkog komunalnog poduzeća „Leć".

Zahvaljujemo gospođi Sladoljev na sinoćnjem predavanju., Vjerujemo da će naša suradnja na ovom projektu potrajati.

 

Održano predavanje o kompostiranju_2Održano predavanje o kompostiranju_1Održano predavanje o kompostiranju_3Održano predavanje o kompostiranju_1

KLASA: 112-01/16-01/06
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 03. svibnja 2016. godine.
Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ((KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.),Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 03. 05. 2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:
1 polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

KLASA: 112-01/16-01/05
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 03. svibnja 2016. godine.
Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ((KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.),Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 03.05. 2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Dragi naši, pozivamo Vas na predavanje o pametnom gospodarenju otpadom koje nam je pripremila naša korisnica Miroslava Sladoljev u želji da promislimo o tome kako svakodnevno brinemo o okolišu kroz otpad koji stvaramo.

Prezentacija će se posebno dodirnuti "0 waste" koncepcije, a naglasit će mogućnosti smanjenja biootpada kompostiranjem.

Predavanje će se održati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice u četvrtak, 5. svibnja u 19 sati.

Veselimo se Vašem dolasku i doprinosu razradi teme kroz razmjenu iskustava.

 Na današnjoj pričaonici razgovarali smo o prirodi i kampiranju. Djeca su sa zanimanjem poslušala priču "Findus na kampiranju" autora Svena Nordquista, te su nakon toga nacrtali mačka Findusa, šator i prirodu.

Ovo je bila zadnja pričaonica u ovom ciklusu. Vidimo se na jesen!

 

Na kampiranju - pričaonica_3Na kampiranju - pričaonica_4Na kampiranju - pričaonica_6Na kampiranju - pričaonica_5Na kampiranju - pričaonica_7Na kampiranju - pričaonica_8Na kampiranju - pričaonica_9Na kampiranju - pričaonica_1Na kampiranju - pričaonica_10

Petu godinu zaredom u cijeloj Hrvatskoj održava se manifestacija „Noć knjige" sa ciljem poticanja kulture čitanja i razgovora o literaturi kroz javna čitanja, predstavljanja knjiga, druženja s autorima, radionicama i sličnim.

Slavlje knjige i književnika povodom Noći knjige ove smo godine proslavili na tri različita datuma: 5. travnja (povodom Dana dječje knjige) čitajući Andersenovu „Palčicu" , 18. travnja s osnovcima (povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić) i sinoć (povodom Dana hrvatske knjige i uoči Svjetskog dana knjige koji obilježavamo danas) u caffe baru „Sunčani sat".

Izašavši iz zgrade knjižnice željeli smo podijeltii užitak čitanja s potencijalnim korisnicima koji do sada nisu navraćali do knjižnice, a i s našim redovitim korisnicima uživati u opuštenoj večeri. I uživali smo! Uživali smo u nekoliko lijepih redaka književnosti koje su Sanja, Grgo i Blanka podijelili s nama, i u zabavnom kvizu kroz koji smo se prisjetili lektirnih naslova, ali i ponekih modernih autora.

U ovom pub kvizu pobjedu je odnijela ekipa „Sparkling Sophia", ali moramo čestitati i drugim dvjema ekipama („Lososima" i „Otoku svijeta") na časnoj borbi i vrlo dobrom znanju!
Svi sudionici za nagradu su dobili knjige.

Vidimo se u sličnim prigodama!

 

Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana Održana

Poštovani korisnici, zbog tehničkih razloga otkazujemo otvorenje Odjela za mlade koje se trebalo održati u petak u 18 sati.

O novom terminu ćemo Vas obavijestiti na našoj internetskoj stranici, facebooku i portalu Info Vodice.

Hvala na razumijevanju!

KLASA: 112-01/16-01/04
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 20. travnja 2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ((KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.),Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 20. 04. 2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru , kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

Dodijeljene su nagrade za najbolje uskršnje radove u organizaciji Zajednice Hrvata BIH Šibensko-kninske županije u suradnji s Dječjim vrtićem Tamaris, OŠ Vodice, družbom Vodički žudiji i Gradskom knjižnicom Vodice.

Za najbolji pojedinačan rad nagradu je dobila Darija Franin, učenica 4. razreda OŠ Vodice, dok je nagradu za najbolji grupni rad dobila vrtićka predškolska skupina s tetom Zdenkom.
Zajednica Hrvata BiH poklonila je Dječjem vrtiću Tamaris razglas s mikrofonima, a vesela djeca odmah su nam otpjevala nekoliko pjesmica.

Čestitamo dobitnicima!

 

Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_1Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_6Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_2Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_3Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_10Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_12Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_14Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_13Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_19Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_5Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_4Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_7Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_8Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_20Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_16Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_18Dodijeljene nagrade za najbolji uskršnji rad_9

KLASA: 112-01/16-01/03
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 19. travnja 2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ((KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.),Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 19. 04. 2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

Rođendan Ivane Brlić Mažuranić proslavili smo s učenicima prvih i trećih razreda Osnovne škole Vodice i njihovim učiteljicama, slaveći njezine bajke.

Zajedno smo ispričali „Šumu Striborovu", a prisjetili se i drugih djela hrvatskog Andersena. Prvašići su nas zadivili svojim znanjem o priči i razumijevanjem njene pouke.

Nakon priče djeca su oslikala straničnike kojima će označavati stranice priča koje će čitati u budućnosti.

Hvala djeci i učiteljicama na predivnom druženj!. Nadamo se da će ovakvih susreta biti još mnogo.

Veliko hvala i Ivani Brlić Mažuranić na bogatstvu koje nam je ostavila!

 

Priče iz davnina_4Priče iz davnina_5Priče iz davnina_2Priče iz davnina_3Priče iz davnina_8Priče iz davnina_6Priče iz davnina_11Priče iz davnina_9Priče iz davnina_10Priče iz davnina_12Priče iz davnina_13Priče iz davnina_14Priče iz davnina_15Priče iz davnina_7Priče iz davnina_16Priče iz davnina_17Priče iz davnina_1

U ponedjeljak , 18. travnja 2016. u 10 sati u Gradskoj knjižnici Vodice održat će se dodjela nagrada za najbolji uskršnji rad. Podsjećamo, natječaj "Najbolji uskršnji rad" organizirala je Zajednica Hrvata BIH ŠKŽ u suradnji s Dječjim vrtićem Tamaris, OŠ Vodice, Gradskom knjižnicom Vodice i družbom Vodički žudiji.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije:

- najbolji rad vrtića Tamaris najmlađa skupina
- najbolji rad vrtića Tamaris starija skupina
- te najbolji pojedinačni rad djece OŠ Vodice

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i čestitamo pobjednicima!

Tema današnje pričaonice bila je voda, te smo tim povodom djeci pročitali vrlo poučnu priču „Tajne zgode nestašne vode" Aljoše Vukovića.
„Ovo je priča u stihovima o staroj znanici vodi. Da, da, vjerovali ili ne ona je uvijek u modi"....

Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_1Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_6Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_2Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_5Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_3

Poštovani,
završio je likovni natječaj "Najbolji uskršnji rad" u organizaciji Zajednice Hrvata BIH ŠKŽ, Dječjeg vrtića Tamaris, OŠ Vodice, Gradske knjižnice Vodice i družbe Vodički žudiji. Dodjela nagrada trebala je biti održana u Gradskoj knjižnici Vodice u ponedjeljak 4. travnja. Budući da dodjela nagrada još uvijek nije održana, ispričavamo se svim sudionicima, a o sljedećem datumu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.

Povodom Međunarodnog dana dječje knjige i rođendana Hansa Christiana Andersena, danas smo djeci iz Dječjeg vrtića „Tamaris" ispričali priču o Palčici.

Naša Martina se, uz pomoć tete Kate, čarolijom pretvorila u Palčicu i sjedeći na lopoču usred potoka, djeci ispričala svoju priču prepunu pustolovina. Djeca su sudjelovala u priči pomažući Palčici da se spasi od raznih nevolja na svome putu.

Nakon priče, djeca su s Palčicom razgovarala o tome kako pomažu svojim bližnjima i zašto je važno pomagati drugima. Izrađivali su vjenčiće za glave, a neki su čak i zaplivali u potoku!

Baš smo se dobro zabavili!

 

Jednom davno s Palčicom_1Jednom davno s Palčicom_1Jednom davno s Palčicom_10Jednom davno s Palčicom_10Jednom davno s Palčicom_11Jednom davno s Palčicom_11Jednom davno s Palčicom_12Jednom davno s Palčicom_13Jednom davno s Palčicom_2Jednom davno s Palčicom_2Jednom davno s Palčicom_3Jednom davno s Palčicom_4Jednom davno s Palčicom_4Jednom davno s Palčicom_5Jednom davno s Palčicom_5Jednom davno s Palčicom_6Jednom davno s Palčicom_7Jednom davno s Palčicom_7Jednom davno s Palčicom_8Jednom davno s Palčicom_8Jednom davno s Palčicom_9

Ako niste znali, 2. travnja rođen je Hans Christian Andersen i tog dana u njegovu čast obilježava se Međunarodni dan dječje knjige. Nadalje, 18. travnja rođendan je Ivane Brlić Mažuranić (hrvatske inačice Andersena), a ove godine obilježavamo 100 - tu obljetnicu izdavanja njene knjige „Priče iz davnine“. Dan hrvatske knjige obilježavamo 22. travnja (u spomen Marku Maruliću), a dva dana kasnije i Svjetski dan knjige i autorskih prava. Tog su dana, prije točno 400 godina, umrli Miguel de Cervantes i William Shakespeare.

I mi ćemo tijekom travnja 2016. godine slaviti knjigu i podsjetiti Vas na ljepotu i važnost čitanja. Posebno ćemo obilježiti Dan dječje knjige (5.travnja), rođendan Ivane Brlić Mažuranić (18.travnja), a u Noći knjige (22. travnja) Svjetski dan knjige i autorskih prava te Dan hrvatske knjige. Za početak najavljujemo druženje s mališanima i tetom Katom Škugor (utorak, 5. travnja u 09 i 30 sati). Nazvali smo ga „Jednom davno…“, a teta Kate pomoći će nam da uđemo u svijet malene Palčice i bajkovito proslavimo 211. rođendan velikog Hansa Christiana Andersena. Tog dana družit ćemo se sa djecom iz Dječjeg vrtića „Tamaris“, a pozivamo i sve ostale zaljubljenike u bajke da nam se pridruže.

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  17.24%
 • 20 do 50 knjiga
  27.59%
 • 10 do 20 knjiga
  13.79%
 • 1 do 10 knjiga
  27.59%
 • ne čitam
  13.79%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak, srijeda, petak 14:00 - 20:00
utorak i četvrtak 08:00 do 14:00
subota 08:00 - 12:00

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook