Obavijesti

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige, pozivamo sve građane Grada Vodica da svojom donacijom slikovnica i knjiga za predškolski te rani školski uzrast pomognu radu „Dječje sobe" u MO Srima.

Knjige se mogu donijeti u Gradsku knjižnicu Vodice do 15. studenoga 2016. godine.

 

KLASA: 112-01/16-01/07
UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1
Vodice, 12. listopada 2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.), Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 12.10.2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto knjižničar


U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa", primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1 polaznik – VŠS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,
• poznavanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4, 22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.

KLASA: 112-01/16-01/08

UR. BROJ: 2182/04-8-2-1-01-16-1

Vodice, 12. listopada  2016. godine.

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14), članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine" broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), Pravilnika o radu Gradske knjižnice Vodice (289/13 od 16.12.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (KLASA: 012-04/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 15.01.2015. i KLASA: 012-04/15-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 17.07.2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Vodice, dodatak A (broj 5/2013 od 13.01.2013.), Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKV (broj 290/2013 od 06.12.2013), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/15-01/01, Ur.broj: 2182/04-8-2-01-15-1 od 24.09.2015.) i Programa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnice Vodice za 2016. godinu (KLASA: 112-01/16-01/02, Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-16-1) donesenog 28.01.2016. godine, ravnateljica dana 12.10.2016. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto diplomirani knjižničar

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, primaju se polaznici Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Gradsku knjižnicu Vodice:

1         polaznik – VSS

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS – studij knjižničarstva, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

• poznavanje engleskog jezika

• poznavanje rada na računalu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, a koje osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• životopis

• preslika osobne iskaznice

•  preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu

• preslika dokaza  o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

• dokaz o nedostatku radnog iskustva u zvanju za koje se osoba obrazovala (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)

• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Prije donošenja odluke o odabiru , kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada. Gradska knjižnica Vodice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Gradska knjižnica Vodice nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.

Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s onim kandidatima čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe stječu pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, sukladno važećim propisima Zakona o knjižnicama („Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i Pravilnika i izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu sjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci ( „Narodne novine“ broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Vodice (za prvo polaganje).

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Vodice  nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

Javnom pozivu imaju pravo pod jednakim uvjetima pristupiti oba spola.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Vodice, Obala Vladimira Nazora 4,  22211 Vodice, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Vodice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Sanja Radin Mačukat, mag. bibl.

Održana je prva pričaonica u novoj sezoni.

Teta Blanka djeci je pročitala priču "Putovanje tete Hilde", a nakon toga su se prepričavale zgode sa vlastitih putovanja.

Djeca su obećala teti Blanki da će joj poslati razglednice iz mjesta koja će u skoroj budućnosti posjetiti.

 

teta hilda_2teta hilda_3teta hilda_4teta hilda_5teta hilda_6teta hilda_1teta hilda_7teta hilda_8

Poštovani korisnici, 8. listopada 2016. godine na Dan neovisnosti Republike Hrvatske Gradska knjižnica Vodice bit će zatvorena.

Svim građanima upućujemo čestitke povodom tog važnog datuma iz novije hrvatske povijesti!

 

 

Počela je nova sezona pričaonica koje će se i ove pedagoške godine održavati utorkom na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Vodice.

S knjižničarkama Martinom i Blankom putovat ćemo kroz razne priče i upoznavati znane i neznane junake. 

Vidimo se u utorak, 11. listopada u 17 i 30 sati kada ćemo se družiti s tetom Hildom koju ćemo upoznati kroz priču Pike Vončine - "Putovanje  tete Hilde". 

Kako je bilo na prijašnjim pričaonicama možete vidjeti na sljedećim fotografijama:

Pričaonica Glista_2Pričaonica Mjesečeva splav_5Pričaonica Tajne zgode nestašne vode_4Priča o Pričaonica o prijateljstvu_5Pričaonica o svetom Nikoli_3Pričaonica

 

Gradsko društvo Crvenog križa Vodice u suradnji sa Zajednicom Cenacolo poziva Vas na glazbeno - scenski prikaz "Svatko glumi sebe". Predstava u kojoj se prikazuje život suvremene obitelji sa njenim malim i velikim problemima i radostima odigrava se kroz projekt „Iz tame u svjetlo" u sklopu programa borbe protiv ovisnosti. Na području Republike Hrvatske projekt se provodi od 2008. godine s ciljem podizanja svijesti o problemima ovisnosti, te o važnosti prevencije i edukacije. Cilj projekta je ukazati na rastući problem ovisnosti koji se javlja u današnjem društvu, na štetne posljedice ovisnosti, činjenicu kako se ovisnost u početku olako shvati i vodi do fizičkog i psihičkog razdora; pokazati kako ovisnost uništava društvene i međuljudske odnose u obitelji, školi i prijateljstvu; kako ovisnost utječe na samopoštovanje osobe, potaknuti na smanjivanje predrasuda prema bivšim ovisnicima i kako pomoći njihovu resocijalizaciju.

Predstava će se održati u srijedu, 5. listopada 2016. godine u Kulturnom centru Vodice s početkom u 20 sati.

Cilj ove kampanje koja započinje 1. listopada 2016. g je informirati javnost, te ju učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom.Voditelj kampanje je Hrvatsko knjižničarsko društvo, a suvoditelji su Knjižnice grada Zagreba, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Gradska knjižnica Vodice.

U Hrvatskoj nema sustavnog i organiziranog istraživanja teškoća čitanja kod školske djece ni njihovog praćenja. Disleksija je jedna od teškoća čitanja, znači i učenja koja, uz probleme čitanja uključuje i ozbiljne probleme u stjecanju vještine pisanja. Kada dijete urednih ili iznadprosječnih intelektualnih sposobnosti ne uspijeva svladati vještinu čitanja, to mu onemogućuje da ostvari svoje intelektualne kapacitete i napreduje u obrazovanju te utječe na njegovo samopouzdanje. Poremećaj čitanja očituje se u brzini, točnosti te razumijevanju pročitanoga.

Kampanja koju pokreću knjižničari pokušat će povezati sve one sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama učenja. Ključna je poruka Kampanje: Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!

 

Večeras je u Gradskoj knjižnici Vodice otvorena izložba fotografija pod nazivom „Vodice u objektivu ratnih reportera".

Svoje ratne fotografije snimljene u našem mjestu izložili su novinar Stanko Ferić te fotoreporteri Radovan Goger, Vilson Polić i Dario Perković.

Večerašnjem događaju prisustvovao je i Željko Šižgorić, predsjednik udruge „Ruža Hrvatska" kojoj je cilj borba protiv zaborava svega što je u ratu za Hrvatsku dala bitnica sa otoka Žirja.

Cijeli je događaj izuzetno emotivnim izvođenjem svoje pjesme „Ne plači, Hrvatska" začinio nekadašnji pripadnik Vodičke satnije Zablaćanin Ante Matura - Mat.

Video zapis izvođenja te pjesme, a i više o samoj izložbi možete vidjeti na portalu Info Vodice. Novinarka Renata Bastić porazgovarala je sa idejnim začetnikom ove izložbe Stankom Ferićem.

Izložba će trajati do 07. listopada.

 

ratna izložba_2ratna izložba_3ratna izložba_4ratna izložba_7ratna izložba_13ratna izložba_9ratna izložba_8ratna izložba_5ratna izložba_6ratna izložba_10ratna izložba_11ratna izložba_15ratna izložba_18ratna izložba_14ratna izložba_1ratna izložba_12ratna izložba_17ratna izložba_19ratna izložba_16.

U ponedjeljak 19. rujna u Gradskoj knjižnici Vodice bit će otvorena izložba fotografija pod nazivom "Vodice u objektivu ratnih reportera".

Na izložbi koja će biti postavljena u multimedijalnoj dvorani, a koja je dio zajedničkog vodičko-šibenskog obilježavanja 25. godišnjice ratnih  događanja iz  rujna 1991. godine, pedesetak svojih fotografija izložit će novinar Stanko Ferić te fotoreporteri Radovan Goger, Vilson Polić i Dario Perković.

Svi su dobrodošli na otvorenje koje će početi u 19 sati i 30 minuta.

U sklopu obilježavanja 25. godišnjice ratnih rujanskih događanja iz 1991. godine večeras je u Gradskoj knjižnici Vodice predstavljen roman „Zlonjiva" kojeg je na osnovi zapisa svog oca Marka priredio bard hrvatske književnosti Josip Palada.

Roman je to o povijesti i životu jednog dalmatinskog i hrvatskog čovjeka i povijesti njegove obitelji, a ujedno i povijest čitavog jednog naroda, pa čak i povijesti cijelog svijeta.

O romanu su, osim gospodina Palade, čiji je roman „Miris majke" preveden čak i na pismo slijepih, govorili Aleksandra Bilić Petričević, tajnica trogirskog ogranka „Matice Hrvatske", urednik knjige Ivan Pažanin, član HAZU-a za dijasporu Fabijan Lovrić i naša sumještanka Vlasta Petrač, prijateljica obitelji Palada koja je najzaslužnija za ovu književnu večer u vodičkoj knjižnici.

Inače, u knjizi se spominju i Vodičani koji su sa gospodinom Paladom dijelili sudbinu u dalekoj Argentini (muški članovi obitelji Španja i Dunat). Vjerujemo da će i taj podatak dodatno zainteresirati vodičke ljubitelje dobrog štiva da se uhvate u „koštac" sa ovim romanom ispisanim na gotovo 600 stranica.

Obilježavanje godišnjice rujanskih događanja u Gradskoj knjižnici nastavlja se u ponedjeljak 19. rujna u 19 sati i 30 minuta kada će biti otvorenje izložbe fotografija pod nazivom „Vodice u objektivu ratnih reportera" (Stanka Ferića, Radovana Gogera, Vilsona Polića i Darija Perkovića).

 

Zlonjiva slike_2Zlonjiva slike_11Zlonjiva slike_5Zlonjiva slike_3Zlonjiva slike_4Zlonjiva slike_6Zlonjiva slike_7Zlonjiva slike_9Zlonjiva slike_12Zlonjiva slike_10Zlonjiva slike_8Zlonjiva slike_13Zlonjiva slike_1

U povodu obilježavanja „Rujanskog rata" Gradska knjižnica Vodice  upriličit će predstavljanje povijesnog i autobiografskog romana "Zlonjiva" autora Marka Palade.

Knjigu će predstaviti autorov sin, hrvatski književnik i urednik Josip Palada, profesorica Vlasta Petrač, pjesnik i član HAZU-a u dijaspori Fabijan Lovrić te u ime nakladnika predstavnik trogirskog ogranka Matice Hrvatske. 

Roman prikazuje socijalnu situaciju u prvoj polovini 20.stoljeća, egzodus Dalmatinaca, s posebnim osvrtom na zatvor u Zlarinu i odlazak u daleku Ameriku.

Predstavljanje će se održati u multimedijalnoj dvorani 14. rujna u 19 sati i 30 minuta.

Poštovani korisnici, ove godine smo svoju zbirku društvenih igara obogatili i sa dvije šahovske garniture.

Želja nam je popularizirati ovu igru, vrlo važnu za intelektualni razvoj, pogotovo mladih osoba.

Potrebni su nam volonteri koji su spremni (jednom tjedno na radionicama s djecom i mladima) podijeliti svoje šahovsko znanje.

Pozivamo sve igrače šaha koji su spremni volonterski održavati radionice igranja šaha da se prijave osobnim dolaskom u knjižnicu, telefonskim pozivom na broj 022/442-095 ili na adresu elektroničke pošte - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sa svojih nepunih šesnaest godina Nina Repac priredila nam je večer za pamćenje.

U Gradskoj knjižnici Vodice predstavila  se sa petnaest slika na kojima su motivi iz njenog hrvatskog „zavičaja" (inače, Nina živi u njemačkom Ober – Brechenu).

Predivnu večer otvorenja svoje izložbe „začinila" je i izvođenjem dviju šansona, Arsenovom „Djevojkom iz moga kraja" (time je obilježila i prvu godišnjicu njegove smrti) i Brelovim „Amsterdamom.

Više o otvorenju izložbe i mladoj umjetnici Nini saznajte iz intervjua kojeg je sa njom napravila Renata Bastić za portal Info Vodice.

Izložba će trajati do 25. kolovoza.

 

foto: Zoran Markoč i GKV

 

nina - otvorenje_16nina - otvorenje_2nina - otvorenje_23nina - otvorenje_22nina - otvorenje_4nina - otvorenje_24nina - otvorenje_5nina - otvorenje_21nina - otvorenje_18nina - otvorenje_6nina - otvorenje_19nina - otvorenje_20nina - otvorenje_17nina - otvorenje_27nina - otvorenje_25nina - otvorenje_33nina - otvorenje_30nina - otvorenje_31nina - otvorenje_32nina - otvorenje_7nina - otvorenje_35nina - otvorenje_29nina - otvorenje_34nina - otvorenje_8

Stigli smo i do četvrte ovoljetne izložbe u našoj multimedijalnoj dvorani.

U srijedu 17. kolovoza svoje prve radove izložit će nam mlada (nepunih 16 godina) hrvatsko-njemačka slikarica Nina Repac.

Inače, Nina je Gospićanka po ocu, a Vodičanka po majci (Ivas). Živi u njemačkom Ober – Breschenu (pored Limburga). Ljeti, dok je u Vodicama, pronađe dovoljno vremena za slikanje, a u srijedu ćemo se uvjeriti i da joj sviranje gitare i pjevanje nije strano.

Početak ove slikarsko-glazbene večeri je u 20 sati i 30 minuta.

Svi ste pozvani!

 

Nina - najava_2

Svim našim sugrađankama i sugrađanima upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja.

Ovim povodom, u petak, 5. kolovoza 2016., Gradska knjižnica Vodice bit će zatvorena.

Večeras su u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Vodice ljubitelji vrhunske umjetnosti došli na svoje.

Nakon dugih šesnaest godina u rodnim Vodicama svoje slike izložio je Mile Lakoš, poznatiji po nadimku Pico.

Osim uživanja u kvaliteti trideset izloženih slika , posjetitelji su imali zadovoljstvo odslušati i kraći koncert i uvjeriti se kako je gospodin Lakoš istinski virtuoz i u sviranju gitare.

Izložba nazvana „Poetična vizija stvarnosti" može se pogledati do 16. kolovoza (u terminima kada je knjižnica otvorena), a sve koji žele saznati nešto više o ovom zanimljivom umjetniku pozivamo da pročitaju intervju koji je sa njim napravila Renata Bastić za portal Info Vodice.

 

foto: Zoran Markoč i Gradska knjižnica Vodice

 

Izložba Pico_2Izložba Pico_3Izložba Pico_5Izložba Pico_18Izložba Pico_4Izložba Pico_19Izložba Pico_20Izložba Pico_11Izložba Pico_17Izložba Pico_26Izložba Pico_21Izložba Pico_23Izložba Pico_22Izložba Pico_7Izložba Pico_31Izložba Pico_30Izložba Pico_29Izložba Pico_8Izložba Pico_9Izložba Pico_27Izložba Pico_28Izložba Pico_12Izložba Pico_32Izložba Pico_1Izložba Pico_16

 

 

Nakon punih16 godina Vodičani i njihovi gosti imat će prigodu uvjeriti se u veličinu slikarskog opusa svestranog vodičkog umjetnika Mile Lakoša - Picova. Gospodin Lakoš predstavit će nam se izložbom 28 slika okupljenih pod nazivom "Poetična vizija stvarnosti". Gospodin Lakoš, inače vrsni glazbenik, otvorenje će uveličati kraćim gitarističkim koncertom.

Otvorenje izložbe je u srijedu 3. kolovoza u 20 sati i 30 minuta, a moći ćete ju pogledati do 16. kolovoza. Vidimo se!

Predivno je bilo na otvorenju izložbe slika mladog Vodičanina (jučer je napunio 24 godine) Ivana Šunjića.

Poznata obitelj zdravstvenih djelatnika (mama Vesna, tata Petar i stric Ivica) podarila nam je talentiranog mladog portretistu.

Nekoć ponajbolji učenik, danas odlični student prava, Ivan pronalazi u svom životu dovoljno vremena i za druženje sa slikarskim platnom.

O njegovim radovima, uglavnom portretima, pohvalno su se izrazili i vodički likovni umjetnici koji su prisustvovali otvorenju večerašnje izložbe (Lakoš, Mihić, Fržop, Mateša,...). Izložba nazvana „Moji prvi portreti" bit će otvorena do 2. kolovoza, a pozivamo Vas da intervju sa mladim slikarom Šunjićem pročitate sutra na portalu Info Vodice. Sa Ivanom je razgovarala nova suradnica Info Vodica Renata Bastić (novinarka Televizije Šibenik).

Zahvaljujemo Zoranu Markoču na ustupljenim fotografijama.

 

Otvorena izložba Ivana Šunjića_38Otvorena izložba Ivana Šunjića_41Otvorena izložba Ivana Šunjića_5Otvorena izložba Ivana Šunjića_2Otvorena izložba Ivana Šunjića_3Otvorena izložba Ivana Šunjića_39Otvorena izložba Ivana Šunjića_43Otvorena izložba Ivana Šunjića_44Otvorena izložba Ivana Šunjića_12Otvorena izložba Ivana Šunjića_1Otvorena izložba Ivana Šunjića_15Otvorena izložba Ivana Šunjića_13Otvorena izložba Ivana Šunjića_17Otvorena izložba Ivana Šunjića_18Otvorena izložba Ivana Šunjića_20Otvorena izložba Ivana Šunjića_21Otvorena izložba Ivana Šunjića_22Otvorena izložba Ivana Šunjića_23Otvorena izložba Ivana Šunjića_24Otvorena izložba Ivana Šunjića_25Otvorena izložba Ivana Šunjića_27Otvorena izložba Ivana Šunjića_28Otvorena izložba Ivana Šunjića_29Otvorena izložba Ivana Šunjića_31Otvorena izložba Ivana Šunjića_32Otvorena izložba Ivana Šunjića_33Otvorena izložba Ivana Šunjića_34Otvorena izložba Ivana Šunjića_36Otvorena izložba Ivana Šunjića_37Otvorena izložba Ivana Šunjića_14Otvorena izložba Ivana Šunjića_45Otvorena izložba Ivana Šunjića_46Otvorena izložba Ivana Šunjića_47Otvorena izložba Ivana Šunjića_50Otvorena izložba Ivana Šunjića_51Otvorena izložba Ivana Šunjića_52Otvorena izložba Ivana Šunjića_53Otvorena izložba Ivana Šunjića_54Otvorena izložba Ivana Šunjića_55Otvorena izložba Ivana Šunjića_56Otvorena izložba Ivana Šunjića_57Otvorena izložba Ivana Šunjića_58Otvorena izložba Ivana Šunjića_59Otvorena izložba Ivana Šunjića_6Otvorena izložba Ivana Šunjića_61Otvorena izložba Ivana Šunjića_62Otvorena izložba Ivana Šunjića_63Otvorena izložba Ivana Šunjića_64

Anketa

Koliko knjiga (prosječno) pročitate u jednoj godini?
 • Više od 50 knjiga
  17.24%
 • 20 do 50 knjiga
  27.59%
 • 10 do 20 knjiga
  13.79%
 • 1 do 10 knjiga
  27.59%
 • ne čitam
  13.79%

Radno vrijeme

Radno vrijeme

ponedjeljak, srijeda, petak 14:00 - 20:00
utorak i četvrtak 08:00 do 14:00
subota 08:00 - 12:00

Kontakt

Obala Vladimira Nazora 4


+385 (0)22 442 095


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Facebook